ccucinema

Just another WordPress.com site

گادفیلتر هرمزگان کیست؟

وبلاگ ها یک به یک فیلتر می شوند.تعدادی در باشگاه ده تایی قرار گرفته اند و تعدادی هم قلع و قمع اشان هرچند دیر اما ماموریت انجام شد.فیلتر چند وبلاگ اسباب حیرت خیلی ها را فراهم کرد.چه کسی دستور پلمب وبلاگ ها را صادر می کند؟گادفیلتر وبلاگ های هرمزگان کیست؟سی سی یو سینما پس یک بار فیلتر و سرانجام هک شدن در خانه ای جدید پیش روی شماست.با همان رویکرد و بدون ذره ای تغییر !

Advertisements